Uw privacy

 • Algemeen
 • Om goede farmaceutische zorg te kunnen verlenen, leggen de apotheken de contactgegevens en farmaceutische gegevens vast. 24-7medicijnen.nl legt geen farmaceutische gegevens vast maar indien nodig en na uw akkoord eventuele contactgegevens.

  De aangesloten apotheken passen beveiligingsmaatregelen volgens de NEN7510 – een standaard voor informatiebeveiliging in de zorg – toe. Wanneer het – ondanks onze maatregelen - mocht gebeuren dat derden ongeautoriseerd toegang krijgen tot uw gegevens, dan melden de aangesloten apotheken dat bij de Autoriteit Persoonsgegevens en indien van toepassing aan de betrokkenen.

  De aangesloten apotheken wisselen gegevens uit met andere zorgverleners, zoals huisartsen, apotheken, ziekenhuizen, fysiotherapeuten etc. Dit doen de aangesloten apotheken via beveiligde systemen en alleen als dit nodig is in verband met een actuele zorgvraag of na uw toestemming. Als gegevens met toestemming zijn verkregen, dan heeft u het recht om deze toestemming ook weer in te trekken. Onze medewerkers raadplegen uw gegevens alleen als dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van hun taken. Als u uw medicatie(gegevens) op wenst te laten halen door een derde, dan hebben de aangesloten apotheken uw toestemming nodig. Deze toestemming en de NAW-gegevens die door u en de derde worden ingevuld op het toestemmingsformulier registreren de aangesloten apotheken. De aangesloten apotheken hebben ICT-leveranciers ingeschakeld voor het onderhoud en beheer van onze informatievoorziening. De aangesloten apotheken hebben deze leveranciers zorgvuldig geselecteerd en met hen duidelijke afspraken gemaakt over geheimhouding en beveiliging. De aangesloten apotheken bestellen in sommige gevallen GDV (geïndividualiseerde distributievormen) bij een andere apotheek op basis van een samenwerkingsovereenkomst. Ook hebben de aangesloten apotheken contracten met uw zorgverzekeraar op basis waarvan de aangesloten apotheken onder meer uw declaraties doorsturen. De aangesloten apotheken maken gebruik van een track-and-tracesysteem per sms of e-mail zodat u weet wanneer uw medicatie klaarstaat of om buiten openingstijden uw medicatie uit het kluisje op te halen. Ten behoeve van zorgonderzoek- en verbetering kunnen de aangesloten apotheken uw gegevens ook doorsturen naar derden. Dit doen de aangesloten apotheken alleen met uw uitdrukkelijke toestemming. Tot slot kunt u zich aanmelden voor onze nieuwsbrief zodat u per e-mail of per post op de hoogte kan worden gehouden van het laatste nieuws en/of reclame.

  De aangesloten apotheken doen dit in lijn met de bepalingen over de geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dat wil zeggen dat de aangesloten apotheken uw gegevens alleen gebruiken voor het verlenen van farmaceutische zorg en de bijbehorende administratie en dat de aangesloten apotheken uw gegevens goed beveiligen tegen inbreuk door derden. De aangesloten apotheken bewaren uw gegevens zolang als nodig is voor het verlenen van onze zorg en zolang de wet ons verplicht om uw gegevens te bewaren. Na deze termijn zullen de aangesloten apotheken uw gegevens verwijderen.

 • Uw rechten
 • U heeft recht op inzage in uw gegevens. Wanneer blijkt dat gegevens over u niet kloppen heeft u het recht om deze door ons te laten corrigeren of te laten verwijderen. Hierbij kan het voorkomen dat het niet mogelijk is om (volledig) te voldoen aan een verzoek (bijvoorbeeld als uw inzage leidt tot een inbreuk op de privacy van anderen). Houd u er ook rekening mee dat de aangesloten apotheken sommige gegevens volgens de wet moeten bewaren (bijvoorbeeld recepten voor de duur van 15 jaar en declaraties voor de duur van 7 jaar). Mocht u uw gegevens willen inzien, kunt u hierover contact opnemen met onze Functionaris Gegevensbescherming.

 • Klachten
 • Als u klachten of complimenten heeft over de aangesloten apotheken, neem dan contact op met de apotheker van de betreffende vestiging.